Skip to main content

Kulcsfogalmak az Adatvédelmi Szabályzathoz

Alkalmazások: a Daikin Europe N.V. vagy Európai Leányvállalatainak egyike által fejlesztett bármely szoftver, (webes) alkalmazás, digitális eszköz;

 

Automatizált döntéshozatal (kizárólag ezen alapuló adatkezelés): bármely olyan adatkezelés, amely automatizált eljárással kerül végrehajtásra, kizárva így az említett folyamat kimenetelével kapcsolatos bármilyen emberi befolyást vagy beavatkozást;

 

Kereskedelmi Partnerek: bármely egyén vagy vállalkozás, amely a DENV-G-től (a Daikin Europe N.V. Csoporttól) független, de valamilyen szinten részt vesz annak üzleti működésében, vagy kereskedelmi együttműködésben van a DENV-G-vel Daikin márkájú termékek/szolgáltatások gyártása és/vagy szállítása kapcsán;

 

Cookie: egy kisméretű, karakterláncot tartalmazó fájl, amely a honlap meglátogatásához használt eszközre kerül megküldésre. Ugyanazon honlap második meglátogatásakor a cookie lehetővé teheti a honlapnak, hogy felismerje a böngészőt, amelyen keresztül a látogatásra sor került. A Cookie-k tárolhatják a fogyasztó preferenciáit, valamint egyéb információkat;

 

Daikin Csoport: A Daikin Industries Ltd. által irányított vállalkozások csoportja. Ezek a vállalkozások világszerte foglalkoznak Daikin márkájú termékek és szolgáltatások előállításával és értékesítésével;

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a Személyes Adatok Kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő utasításai szerint valamely Érintett Személyes Adatait kezeli;

 

Adatvédelmi Tisztviselő: az a természetes vagy jogi személy, amely felelős az alábbiakért:

  • az Adatkezelőnek, valamint az Adatkezelő Adatfeldolgozóinak és munkavállalóinak a Személyes Adatok Kezelésével kapcsolatban tájékoztatást, szakmai tanácsot nyújt;
  • ellenőrzi az (EU) 679/2016 Rendeletnek (GDPR) történő megfelelést;
  • szakmai tanácsot ad az Adatvédelmi Hatásvizsgálatokra vonatkozóan;
  • kapcsolattartó pontként szolgál a panasszal érintett vagy a Személyes Adatok Kezelését vizsgáló felügyeleti hatóságok felé, és velük együttműködik;
     

Érintett: valamely azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a Személyes Adatait offline, papír-alapú űrlapokon keresztül, vagy online, a Honlapon és Alkalmazásokon keresztül kezelik. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

DENV-G: a (belgiumi bejegyzett székhelyű) Daikin Europe N.V., valamint annak Európai Leányvállalatai által alkotott vállalkozáscsoport. A DENV-G Daikin márkájú termékeket gyárt, értékesít és hoz kereskedelmi forgalomba az európai, közel-keleti, afrikai és FÁK régiókban;

 

DIL: a Daikin Industries Ltd. elnevezésű vállalkozás, amely Japánban rendelkezik bejegyzett székhellyel, és amely a Daikin Csoport tulajdonosa és irányítója;

 

Európai Leányvállalatok: bármely, Európában, Afrikában, a Közel-Keleten vagy a FÁK területén bejegyzett vállalkozás, amely Daikin márkájú termékeket és szolgáltatásokat gyárt, értékesít és hoz kereskedelmi forgalomba, és amelyet a Daikin Europe N.V. irányít; 

 

GDPR: az általános adatvédelmi rendelet, azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;

 

IP: az Internet Protokoll-cím néven közismert szám, amely az Internethez kapcsolódó készülékekhez kerül hozzárendelésre. A számok hozzárendelése általában földrajzi tömbök szerint történik. Az IP cím gyakran használható azon készülék helyzetének beazonosítására, amely segítségével az Internethez kapcsolódnak.

 

Jogos Érdek: Az Adatkezelő vagy egy harmadik fél olyan érdeke, amely jogszerű, és amellyel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.;

 

Együttes Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a Személyes Adatok Kezelésének céljait és eszközeit másokkal együttesen meghatározza;

 

Személyes Adat: bármely, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel ('Érintett') kapcsolatba hozható információ;

 

(Személyes Adatok) Kezelése: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

Profilalkotás (vagy Profilozás): Személyes Adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a Személyes Adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

Pszeudo-anonimizáció (vagy Pszeudo-anonim, vagy Pszeudo anonimizált): a Személyes Adatok olyan módon történő Kezelése, amelynek eredményeként a Személyes Adatok a továbbiakban pótlólagos információk felhasználása nélkül már nem hozhatóak kapcsolatba egy meghatározott Érintettel, feltéve, hogy az ilyen pótlólagos információkat elkülönítetten tárolják, és velük kapcsolatban technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaznak annak biztosítása érdekében, hogy a Személyes Adatok ne legyenek kapcsolatba hozhatóak egyetlen azonosított vagy azonosítható természetes személlyel sem;

 

Közérdek: bármely a törvény által előírt, vagy egy közhatalmi szerv által érvényesíteni kívánt közérdek;

 

Személyes Adatok Különleges Kategóriái: bármely olyan személyes adat, amely faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy filozófiai meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, genetikai adatokra, vagy a természetes személy egyedi azonosítása céljából feldolgozott biometrikus adatokra, egészségügyi adatokra, a természetes személy szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatokra utal;

 

Létfontosságú Érdek: bármely olyan érdek, amely az Érintett, vagy más természetes személy élete szempontjából létfontosságú;

 

Honlap: a DENV-G (a Daikin Europe N.V. Csoportjának) honlapja, amely a következő linken keresztül érhető el: https://www.daikin.eu/;

További információk

Lépj be a Daikin virtuális bemutatótermébe

Segítségre van szüksége?

További információk

Segítségre van szüksége?

További információk

Segítségre van szüksége?

Segítségre van szüksége?

Aktuális híreink

Tovább a Blogra

Tovább a Referenciákra